Tarieven en Privacy

Tarief:

Eerste afspraak:                           €80,00

Vervolgbehandelingen:              €50,00

Vergoeding van de therapie:

In Belgie wordt er tot op heden niet vergoed.

Klachten?

https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.

•ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

• Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.

• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan:

• Uw naam, adres en woonplaats.

• Uw geboortedatum.

• De datum van de behandeling.

• Een korte beschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’.

• De kosten van het consult.

• De website maakt gebruik van (functionele) cookies wanneer u deze bezoekt.

• Contact. Naam en email-adres invullen zodat ik u kan contacteren.